School of Engineering

Architecture

( 8 Mei 2019 – 8 Mei 2024 )

Electrical Engineering (Bachelor)

( 30 Apr 2019 – 30 Apr 2024 )

Industrial Engineering (Bachelor)

( 25 June 2019 – 25 June 2024)

Mechanical Engineering (Bachelor)

(30 July 2019 – 30 July 2024 )

Civil Engineering (Bachelor)

( 30 Mei 2018 – 30 Mei 2023 )